Swollen Joint


Trauma

Infection
Cellulitis
Felon
Paronychia
Osteomyelitis
Arthritis OA
RA
Gout
Flexor Tenosynovitis
Ganglion Cyst